X
น้องหมาข้างถนน ใช้ชีวิตโดยไม่มีอะไรกิน จนกระทั่ง. (คลิป)

น้องหมาข้างถนน ใช้ชีวิตโดยไม่มีอะไรกิน จนกระทั่ง. (คลิป)

น้องหมาข้างถนน ใช้ชีวิตโดยไ…

เจ้าของใจร้ายจงใจเอามาปล่อย แม้จะรู้ว่ามีหมาดุอยู่ด้วย

เจ้าของใจร้ายจงใจเอามาปล่อย แม้จะรู้ว่ามีหมาดุอยู่ด้วย

เจ้าของใจร้ายจงใจเอามาปล่อย…